Notice & takedown

De onderstaande notice and takedown procedure is van toepassing op alle door ons aangeboden diensten, producten en aanverwante dienstverlening.

Wanneer je een klacht hebt over een door ons gehoste dienst voor een van onze klanten, kun je ons op de hoogte stellen door het klachtenformulier in te vullen onder aan deze pagina.

 1. Als Sensson een klacht ontvangt via het klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Sensson controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Sensson de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
 2. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Sensson de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.
 3. Als de melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Sensson de klacht door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Sensson geeft het antwoord van de Klant door aan de melder. Deze kan dan naar Sensson reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. Sensson informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Sensson de volgende stappen.
 4. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Sensson een eigen inschatting:
  a. Als Sensson zelf van mening is dat de klacht terecht is, verwijdert of blokkeert zij het materiaal en informeert zij de Klant en melder dat dit is gebeurd. Sensson motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Sensson zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 5. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Sensson een eigen inschatting:
  a. Als Sensson zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Sensson naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Sensson zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 6. Indien er sprake is van een spoedmelding zal Sensson binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Sensson bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.

In aanvulling op de bovenstaande (externe) procedure kan Sensson zelf de volgende interne stappen doorlopen.

Aanvullende stappen bij punt 4 en/of 5:

Als Sensson zelf geen mening kan of wil uitspreken over de klacht, stuurt zij de ontvangen informatie over de klacht naar haar juridisch adviseur.

De juridisch adviseur zal Sensson informeren over de te nemen stappen. Sensson is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert de Klant en melder hierover. De klacht is dan afgehandeld.

Klachtenformulier

Heb je een klacht over een website op onze servers? Wij vragen je vriendelijk onderstaand formulier in te vullen zodat wij je klacht zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen.


  Weghalen/blokkeren van het materiaalAfgifte van NAW-gegevens van de plaatser

  Inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander recht van de melderRacistische, haatzaaiende of discriminerende uitlatingSmaad, laster, belediging of bedreiging van de melderSchending van de privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)Kinderporno of andere illegale pornografische publicatieComputercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)


  NeeJa


  NeeJa

  Ik verklaar hierbij dat de bovengenoemde informatie naar waarheid is ingevuld, alsmede dat de informatie correct is. Ik ben zelf verantwoordelijk voor alle opgelopen schade wanneer blijkt dat deze onjuist is.
  Ik verklaar hierbij rechthebbende dan wel gerechtigd te zijn om namens de rechthebbende op te treden.